+359 884 287627 malykzograf@malykzograf.com

Стартира проект на Фондация „Малък Зограф” „Искрата е у всекиго”. Проектът се финансира по програма „Дъга” от Фондация „Работилница за граждански инициативи” чрез Фондация „Велукс” който е насочен към създаване на култура за изразяване чрез изкуство вместо чрез агресия и страдание.  Насилието и агресията във всичките си форми са предизвикателството пред нашия свят в 21. век. Отричайки крайните му форми, обществата като че ли не успяват да се справят с ежедневните прояви на насилие. Децата са често беззащитни жертви на агресивно поведение или последователно действащи насилници. Възрастните понякога предприемат недостатъчно адекватни рестриктивни или либерални мерки. И в крайна сметка децата са беззащитни. Много често агресията е проява на желание за себеизява. В този смисъл предоставяйки на децата възможност да изразвят себе си, да се развиват, да участват в съревнования и конкурси. Инициаторите на проекта от Фондация „Малък Зограф” си поставят задача да помогнат на децата и учениците с прояви на агресия или жертви на насилие  не само да работят над себе си, но и да открият таланта си, предоставяйки им абсолютно безплатни уроци в сферата на изкуствата – музика, танци, писане, драма и рисуване. Изкуството е най-устойчивата форма на отстояване на авторитета на отделната личност. Паралелно  това ще бъдат консултирани от психолог и ще бъдат запознати с правата и задълженията си на граждани и деца.Така децата и учениците, участвайки в предвидените дейности, ще трансформират потиснатото или изразеното агресивно поведение в различни форми на изкуство. Ще участват в различни публични изяви – концерти, изложби, пленери, дискусии и конкурси, инициативи (подкрепяни от преподавателите си), което ще помогне да повишат личностното си самочувствие и да се справят с насилието.Целите  на проекта„Искрата е у всекиго” са запознаване  с различните форми на насилие и агресия в обществото и осъзнаване на проблемите, свързани с агресивното поведение и насилието сред учениците и хората и намаляване  проявите на агресия и на нарушения на детските права в дома и училището чрез себепознание, развиване на творческите способности посредством различни форми на изкуство и гражданска активност.Спирайки се върху тези две цели, инициаторите виждат пресечната точка за  трайно  справяне с проблема за  насилието. Изкуството облагородява и хармонизира. Целевата група е от 75 деца на възраст  от 7-18 години и  ще включва както деца с агресивно поведение и деца жертви на агресия, така и такива, които имат умението да се справят в агресивно-насилствени ситуации. Учениците в някои занятия ще работят разделени по  възрастови групи, а в други – в сборни групи, съобразно тематичните планове.  Ще работят заедно и ще споделят проблемите си, Ще търсят решение през различните призми на възрастта. Ще работят екипно, което ще спомогне за създаването на подкрепяща приятелска среда сред тях.Проектът е отворен към всички ученици в града.

ДЕЙНОСТИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

По време на изпълнението на инициативата  седмично ще бъдат провеждани психологически сеанси.Децата ще имат възможност да се срещат с психолог, да участват в индивидуални и групови сеанси, чрез които да осъзнаят източниците на гнева и причините за насилието.В груповите сеанс,  с приоритетност на непосредственото общуване със засилено участие на невербалната комуникация, участниците ще бъдат разделени по възраст и психологически порблеми – агресивни или жертви на агресията. Всяко дете ще има възможност да проведе индивидуални срещи с психолога с цел акцент върху личните проблеми свързани с порявите на  агресията.Ще бъдат организирани и срещи в училищата, в които учат учениците, в часа на класа, по време на които децата ще споделят със съучениците си начините за справяне с насилието под формата на забавна игра – чрез ситуативни игри учениците ще бъдат поставяни в условия на свидетели или жертви на насилие или насилници. Ще се търси различна гледна точка за справяне с проблема, която е не само небрутална и незастрашаваща живота и сигурността на човека, но и емоционално разтоварваща. Тези часове ще бъдат изнесени извън училище.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Заниманията по интереси ще се провеждат в две възрастови групи веднъж седмично за група. Децата ще имат възможност да се включат в едно или в няколко занимания по интереси: драма, рисуване,  творческо писане, музика и танци.Заниманията са тематично изведени от учениците:.Страхувам се, защото не разбирам – работна група психодрама. Изразявам се с рисуване – занимания по изобразително изкуство; Писането може да разкрие светове; Пея; Танцувам.В отделни часове учениците ще работят под наблюдението и опитната ръка на професионалисти. Ще овладяват различните изкуства и ще изграждат своя общност, в която правилата са поставени от тях и светът е цветен и красив.Чрез изкуството те ще намират себеизява и ще развиват критическо мислене и отношение към изкуството.

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – Правата на детето и правата на човека

Веднъж седмично за възрастова група учениците ще имат възможност да се запознаят със следните главни теми: Права.  Вземане на решения. Разрешаване на проблем.През часовете на класа, от училището от което са децата,ще се включат с различни инициативи и ще въвлекат съучениците си в инициативите, предприети от тях.По време на занятията ще се запознаят с основни нормативни документи, свързани с правата на децата и с проблемите на агресията и насилието. Ще обсъждат казуси, ще дискутират, ще се общуват с  различни представители на институции в града. Иновативността на проекта е в това, че в неформална среда на децата и учениците се предоставя възможност да работят едновременно с психолог, с творци и специалисти по гражданско образование, което не е застъпено в училище. Те да могат да намират обяснение за реакциите на другите и за собствените си реакции, да разбират причините за поведението на другите и на себе си, да се учат да овладяват гнева и агресията си, като им дават други форми – чрез изкуството. Изкуството облагородява и осмисля съществуването. Учениците ще открият таланта си в изобразителното изкуство, литературата, музиката и танците. Заниманията, свързани с правата на детето и на гражданина, ще подпомогнат самоувероността и компетентността на децата. Гражданските инициативи ще провокират включването им в обществения живот. Съчетаването на психосеанси с творчески занимания и дейности, касаещи гражданските права, ще доведе до преосмисляне на ценностите и нагласите на учениците.Проектът е отворен към всички ученици от Самоков, които усещат агресивност у себе си, проявявали са или проявяват агресия и към деца жертви на агресия или насилие. Заниманията по рисуване, творческо писане, танци, пеене, драма, срещи с психолог са безплатни.

Записвания са в школа „Захари Зограф”  на ул. „Цар Борис III” или в канцеларията на Професионална гимназия по туризъм.
Повече информация на тел. 0878436350.

Настоящата публикация е стана възможна благодарение на помощта на фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Дъга” с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс”. Проектът се осъществява по програма „Дъга“ 2015-2017 г. на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“. Програмата цели да изгради сигурна, безопасна и здравословна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейството, училището и местната общност и стимулиране на отговорно и позитивно родителство и да подпомогне социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност.